Groen bezig!

Ga terug naar het overzicht Groen bezig!

Bij Elzinga Aannemingsbedrijf houden we ons onder andere bezig met het onderhoud en (her)inrichten van landbouw en natuurgebieden.

Zo werken we voor de provincie, waterschappen en Staatbosbeheer. We maken nieuwe walbeschoeiingen en natuurvriendelijke oevers en vijvers. In samenwerking met onze partners zorgen we ook voor het aanplanten van nieuw groen, het aanpassen van gebied aan de behoeften van plant of dier en maken we diverse ecologische hoofdstructuren.

Natuurlijk houden we rekening met (beschermde) diersoorten. Voor de start van het project wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Daarin staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen.

Om het werkterrein broedvrij te houden wordt er elke dag gemaaid en een weidesleep gedaan. Zo wordt het voor vogels minder aantrekkelijk om een nest te maken en zullen ze op zoek gaan naar een andere plek.